V případě rodinného členství (minimálně 3 osoby) doplňte další osoby do poznámky. Souhlasím s tím, aby oddíl, klub (TJ/SK) zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK. Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění. Rovněž souhlasím se zaplacením vstupního a ročního poplatku, které jsou platné pro daný rok a jejichž výše je společně s bankovním spojením uvedena v oddílu Členské poplatky.

Titul, Příjmení, Jméno
Ulice, č.p.
PSČ, Místo
rodné číslo
email
Telefon
Poznámka (v případě rodinného členství doplňte další osoby)